Skip to main content

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Özel olarak talep edilmediği sürece, bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde aşağıda sıralanan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 • Referans bilgisi,
 • Irk,
 • Etnik köken,
 • Siyasi düşünce,
 • Felsefi inanç,
 • Din, mezhep veya diğer inançlar,
 • Kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 • Biyometrik ve genetik veriler.

ECLIT BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eclit Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi (“Eclit” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • İşe alım süreçlerinin ifası kapsamında kişilik/yetkinlik envanterlerinin yapılması,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, müşterilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında İnternet sitemiz üzerinden, elektronik ortamda e-posta, telefon, çağrı merkezi, Şirket içi sistemlerimiz, Kariyer.net, Linkedin, çevrimiçi formlar üzerinden ve fiziki ortamda matbu formlar üzerinden ve mülakatlar sırasında toplanmaktadır.

4) İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Web Sitemiz üzerinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.